MATERIAL 2 copia

Els materials didàctics connecten la persona que aprèn amb allò que s’ha d’aprendre. Haurien de ser, per tant, mediadors, potenciadors i facilitadors de l’aprenentatge. Com podem facilitar la construcció del coneixement dels infants a través del material didàctic? Quines característiques ha de tenir? Com pot contribuir al desenvolupament del llenguatge oral i escrit, la socialització i la imaginació? Qualsevol material pot ser utilitzat com a recurs per a l’aprenentatge?

Els avantatges que aporten els materials didàctics els fan instruments indispensables en l’educació (especialment en la infantil), ja que afavoreixen, a través de la manipulació del material, la construcció de significats. Ofereixen informació alhora que actuen com a mediadors entre la realitat de l’alumne. Ens interessen especialment aquells materials que proporcionen entorns per a l’expressió i la creació.

Hi ha una gran varietat de categoritzacions dels materials didàctics. La majoria dels autors, però, els classifiquen en funció de la percepció que en tenim a través dels nostres sentits:

Auditius: ràdios, discos, cassets, CD, MP3...

Visuals: fotografies, transparències, imatges electròniques, cartells, diagrames, gràfiques, mapes, il·lustracions...

Audiovisuals: vídeos, pel·lícules, multimèdia, Internet...

Tàctils: material tridimensional (objectes en general)...

Pensem que seria interessant incloure-hi els olfactius i gustatius.

Per la importància que té el material didàctic en l’etapa d’educació infantil, us proposem en aquesta Acció Creativa que penseu i elaboreu, en format prototip, un material didàctic adreçat a infants d’educació infantil que desenvolupi un dels següents conceptes: Temps, Espai, Cultura, Natura, Ciutat, Paisatge, Identitat, Gènere.