ITINERARIS

Els itineraris s’han definit tenint en compte les competències de la titulació, assenyalen un posicionament conceptual en relació a elles i proposen una sèrie d’aprenentatges específics. Cada itinerari (competències generals articulades en mòduls d’aprenentatge) conté un nombre determinat de badges (competències específiques).

Desenvolupar una actitud d’indagació envers l’entorn físic i social, permet construir un coneixement més ampli i desenvolupar una actitud crítica que afavoreix la interacció amb la realitat.

L’educació es planifica, s’actua i s’avalua en funció del model de persona i societat que és pretén construir, però les intencions i els resultats no sempre van donats de la mà. Aquesta incertesa fa que el disseny sigui viu i estigui necessàriament en constant interrogació.

En la planificació de qualsevol acció educativa que tingui a veure amb la codificació i descodificació d’un missatge és essencial tenir en compte els elements que formen part del procés comunicatiu.

L’ésser humà és divers per naturalesa, el que implica entendre les diferències com un valor afegit. A l’hora de construir la professionalitat docent s’interacciona amb altres dimensions de la persona, per tant, sorgeixen múltiples formes de pensar-la, de sentir-la i d’exercir-la.

Actualment el món s’està construint en xarxa, construïm el coneixement de manera social. Parlem del sorgiment d’intel·ligències col·lectives entenent la construcció del coneixement en relació a l’entorn i els altres, des d’una relació d’igual a igual. Així doncs, hem de deixar de veure el coneixement científic versus el coneixement popular com una disputa entre ells per imbricar-los ambdós en un.

 

És necessària una autogestió ampliada que transformi l’individu per tal de possibilitar processos d’aprenentatge transformadors que portin una transformació al seu entorn, tenint en compte sempre que som comunitats que aprenem col·lectivament des d'una mirada d'igualtat.