Documentació Text 1

COM GUANYAR EL BADGE?

1r nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Autogestió de l'aprenentatge.

1r curs. 1r quadrimestre.

A partir de:

Documentar (a través de l’Instagram) moments de l’assemblea i altres moments de les seves vides i de la seva quotidianitat que els permeti fer relacions amb l’assemblea de Gestions Creatives (tant a nivell de forma com de contingut). Aquest sentit se li dona donat que part de les hores de la matèria estaran vinculats a l’assemblea de Gestions Creatives i els alumnes hauran d’assistir, participar i entendre que és una eina imprescindible dins el paradigma i l’estructura que hem construït des de Gestions Creatives.

Acredita el badge: Agustí Liñan.

.

.

2n nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Psicologia de l'educació i l'aprenentatge (0-6).

2n curs. 1r quadrimestre.

A partir de:

• Elaborar una revisió de literatura (marc teòric) sobre el tema escollit. Seleccionar entre: El paper de les emocions en l'aprenetatge, la motivació, les creences,  la metacognició, l'autocontrol, l'autorregulació emocional, resiliència, feedback, avaluació, atenció i aprenentatge, memòria i aprenentatge, funcions executives o reasoning.

Acredita el badge: Adelina Ianos.

 

3r nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat al PRÀCTICUM II.

3r curs. 2n quadrimestre.

S’aconsegueix:

Documentant algun aspecte observat durant el procés d’estada a l’escola i al marge de l’ACCIÓ dissenyada i implementada. La documentació ha de constar de, com a mínim, 15 fotos acompanyades d’un breu relat que les doti de sentit pedagògic. Aquestes no poden estar referides a un sol aspecte. Es recomana treballar amb el concepte de sèrie fotogràfica (es poden fer, per exemple, tres sèries de cinc fotos cadascuna o cinc sèries de tres fotos cadascuna). És important justificar l’objectiu de tota la documentació en una introducció.

 Acredita el badge: Tutors Pràcticum II

Documentar els camins engegats per realitzar les accions permet fer públic el procés que hem seguit i el resultat al qual hem arribat per construir coneixement. Documentar es pot entendre des de dos paradigmes. El primer seria aquell que veu el coneixement com a quelcom tancat, elitista, santuari del saber, on poca gent hi té accés. Però, a més, quan es visibilitza està subjecte a factors mercantilistes: per poder fer ús d’aquest coneixement s’estableix un intercanvi monetari o d’interessos diversos.

D’altra banda, tenim una altra perspectiva, amb la qual està basada la filosofia Gestions Creatives, on el coneixement passa a ser una cosa que ens humanitza i ens enriqueix a totes i tots. Per tant, no pot estar subjecte a criteris mercantilistes ni pel que fa a la seva construcció, ni pel que fa a la seva distribució. Així, el coneixement s’aixopluga sota la llicència d’Open Badge o codi lliure i obert, on tothom no només hi pot accedir i utilitzar-lo, sinó que també el pot ampliar i modificar.

Des d’aquest punt de vista, el coneixement passa d’estar en mans de poca gent, els privilegiats, i propietat d’algú concret a socialitzar-se i a ser construït col·lectivament. És a dir, no existeix la propietat, passem de la propietat privada del coneixement a la propietat col·lectiva i cooperativa, on tothom ens en podem beneficiar. Per tant, tota acció porta implícit un exhaustiu procés de documentació, disseny, argumentació, desenvolupament, acció, post-acció... perquè pugui ser replicat però també millorat o modificat i que tothom hi tingui accés i pugui participar en el seu procés de construcció.

Així, aquest Badge ens ofereix introduir-nos en aquests processos de documentació oberts i lliures, col·laboratius i col·lectius en xarxa i amb diverses eines i llenguatges (textuals, audiovisuals, gràfics, etc.).