Narracions Escrites Text 1

COM GUANYAR EL BADGE?

1r nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Tècniques d’expressió i comunicació en llengua catalana.

1r curs. 2n quadrimestre

• A partir de la concreció d’un text escrit relacionat amb una temàtica vinculada a les accions del projecte Gestions Creatives. La temàtica és lliure però és imprescindible que quedi explícita la relació amb el projecte Gestions Creatives.

− Exemples de temàtiques: Relacions entre cultura contemporània i educació; Possibilitats educatives de la ciutat; Els materials didàctics en l’etapa d’educació infantil; Les derives urbanes; Cartografies...

− Aquest text escrit s’elaborarà en una sessió presencial.

− La temàtica ha de ser diferent de l'escollida per obtenir el badge de Narracions orals.

Acredita el badge: Albert Turull

2n nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Didàctica de la Llengua i la Literatura I.

2n curs. 1r quadrimestre

A partir de:

• La creació d’un projecte d’Escriptura. Aquest relat personal constarà d’un escrit setmanal de text lliure que es realitzarà durant les classes de la matèria Aprenentatge de les Llengües i Lectoescriptura II + un RELAT ESCRIT que es farà a partir d'imatges de la infància.

Acredita el badge: Montse Nòria.

3r nivell

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria Didàctica de la llengua i la literatura II.

3r curs. 1r quatrimestre

A partir de:

La creació d’un projecte d’Escriptura teatral. A partir de la lectura d'una obra narrativa, es realitzarà l'adaptació teatral infantil d'un o diversos fragments d'aquesta a partir de l'observació i aprenentatge que del fet teatral es realitzi durant les classes de la matèria.

Acredita el badge: Enric Falguera

La narració escrita pot ser definida com el resultat de l'acció de narrar, és a dir, de referir lingüísticament, i també visualment, una successió de fets que es produeixen al llarg d'un temps determinat i en un espai concret. Normalment es parteix d’una situació inicial que pot tenir o no un final determinat i concret.

Aquesta narració pot ser representada damunt d'un escenari i esdevenir així un text teatral. Quan parlem de text teatral estem parlant d’una composició escrita on predomina una estructura d'escenes dialògiques. Una narració presenta sempre, com a mínim,  un actor (o personatge), que és aquell element que experimenta els successos o fets referits a la narració.

Narrar implica que els fets referits estiguin relacionats, encadenats, i que es vagin succeint de forma més o menys lògica. El fonamental és que la successió dels fets vingui determinada per un principi de causalitat, és a dir, que tot allò que es narra tingui un abans del qual provingui i un després al qual es dirigeix.

En el procés de narració escrita s’han de tenir molt presents tots els elements propis de la comunicació. Sense aquests, no podem entendre la narració escrita, un tipus molt particular de la comunicació escrita.