ESGUARDON

T’has parat mai detingudament a observar un infant? T’imagines com evoluciona mentalment? I com influeix en aquest desenvolupament el joc? Com es comunica l’infant amb ell mateix? I amb els seus iguals? I amb els adults? I amb el material? Com es determina el desenvolupament mental de l’infant a través de la manipulació d’objectes? Quin acompanyament ha de fer l’adult per potenciar el desenvolupament dels infants tant a nivell cognitiu, motriu com comunicatiu? Quins processos psicològics bàsics posa en joc quan aprèn?

.

Aquesta Acció Creativa es prolongarà al llarg de la vostra formació inicial i es relacionarà amb les assignatures Psicologia del desenvolupament 0-6 (a primer), Psicologia de l'educació i de l'aprenentatge (a segon), i Processos psicològics i desenvolupament de la personalitat 0-6 i Estratègies didàctiques per l’educació inclusiva (a tercer).

.

Consisteix en observar infants en situació de joc a les ludoteques públiques de Lleida (a primer), realitzar una rigorosa aproximació teòrica-pràctica  relacionada amb aspectes psicoeducatius (a segon) i dissenyar i implementar (a tercer)  una actuació educativa en funció de la observació realitzada a primer i  de l’aproximació conceptual realitzada a segon. Aquest disseny i implementació es farà tenint en compte el paradigma de l’educació inclusiva (falcat des de les matèries de Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat III i  Estratègies didàctiques i organitzatives per a l’educació inclusiva)  i  s’hi vincularan continguts falcats al llarg del grau. Aquesta implementació es durà a terme en les ludoteques públiques.

.

Aquesta acció, per tant, és cíclica i ens ofereix la possibilitat de prendre consciència de com els continguts de la formació de mestres prenen més sentit i s’enriqueixen a mesura que es van articulant al llarg dels tres cursos. En definitiva, aquesta acció us permetrà constatar, a partir de l’observació directa, el disseny i la intervenció en un context comunitari, quins són els processos de desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys.