Metacognició Text 1

COM GUANYAR EL BADGE? 


 

Aquest badge s’atorgarà:

Vinculat a la matèria de Dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolu-pament.

2n curs. 2n quadrimestre

· A través d’una narració (escrita o audiovisual) que permeti explicar, des de la teoria, el què has aprés en relació amb el tema de l’educació inclusiva  a través de la teva participació en la jornada Lleida Juga.

· Aquest relat ha de contenir també els aprenentatges vinculats a una ACCIÓ TRANSVERSAL que no s'ha utilitzat en la consecució d'altres badges.

 

Atorguen el badge: Pepa Valls

Quan parlem de metacognició fem referència al coneixement dels processos psicològics que activa la persona per a la seva construcció. És a dir, és el coneixement d’un individu sobre els propis processos cognitius que posa en marxa a l’hora d’aprendre.

Aquest fenomen inclou coneixements declaratius (què s’ha aprés), processuals (com s’ha aprés) i condicionals (quan s’ha aprés). Això permetrà l’autoregulació i, com a conseqüència, facilitarà la planificació d’estratègies i accions que s’han d’utilitzar en cada situació, la supervisió del procés i l’avaluació i la transferència de coneixement a una nova actuació. Conseqüentment, la persona serà capaç d’autoregular de manera més efectiva el seu aprenentatge d’acord a les necessitats, interessos, exigències i temps establerts.