ACCIONS CONNECTADES A MATÈRIES DE SEGON

© Marta Benavides: Eclipse Fragments de pel·lícula de 35mm (arxiu familiar 1984 a 2004)

ESPAI DE CIÈNCIA 0-6

© Anna Sarlé: No tots els ulls oberts hi veuenAutoretrat

ESGUARD ON

L'ART DE CONTAR CONTES